eIDAS

Usługa HelloSign zgodnym z rozporządzeniem eIDAS i opłacalnym rozwiązaniem, dzięki któremu firmy mogą podpisywać dokumenty z różnymi stronami we wszystkich krajach członkowskich UE.

Rozporządzenie eIDAS wymienia trzy typy podpisów elektronicznych (podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny i kwalifikowany podpis elektroniczny) i jest nowym rozporządzeniem w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. To rozporządzenie ustanawia podstawy prawne, w ramach których osoby, firmy (zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa) i organy administracji publicznej mogą bezpiecznie korzystać z usług online i cyfrowo przeprowadzać transakcje we wszystkich państwach członkowskich UE.

Rozporządzenie eIDAS weszło w życie 17 września 2014 i obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Uchyliło ono i zastąpiło Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE – dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych.

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny opiera się na logicznym powiązaniu danych elektronicznych z innymi danymi elektronicznymi (np. z dokumentem), które są wykorzystywane przez podpisującego do podpisania dokumentu. Wiele elektronicznych rozwiązań takich jak hasła, kody PIN czy skanowane podpisy można uznać za podpis elektroniczny.

Zaawansowany podpis elektroniczny

Zaawansowany podpis elektroniczny opiera się na unikalnym powiązaniu podpisu z podpisującym i musi umożliwiać ustalenie tożsamości podpisującego. Tego typu podpis jest tworzony przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny to bardziej rygorystyczna forma zaawansowanego podpisu elektronicznego i jest to jednocześnie jedyny rodzaj podpisu elektronicznego, który ma taką samą moc prawną jak podpis odręczny. To zaawansowany podpis elektroniczny w kwalifikowanym cyfrowym certyfikatem utworzonym przez kwalifikowane urządzenie do składania podpisów (QSCD). Urządzenie QSCD musi być wydane przez dostawcę usług zaufania UE znajdującego się na liście zaufanych Unii Europejskiej (EUTL).

Uwaga: Podane wyżej informacje pełnią funkcję wyłącznie informacyjną. Mają one za zadanie pomóc firmom zrozumieć podstawy prawne w zakresie legalności podpisów elektronicznych. Te informacje nie są poradą prawną ani powinny być traktowane jak zamiennik profesjonalnej porady prawnej. By otrzymać poradę lub reprezentację prawną, skontaktuj się z prawnikiem.