Szczególne warunki świadczenia usługi

Opublikowano: 19 maja 2020 r.

Data wejścia w życie: 18 czerwca 2020 r.

O ile w niniejszym Załączniku dotyczącym usługi nie określono inaczej, terminy pisane dużą literą mają znaczenie przypisane im w Warunkach (obecnie dostępnych pod adresem https://www.hellosign.com/terms) i Polityce prywatności (obecnie dostępnej pod adresem https://www.hellosign.com/privacy).

HELLOSIGN (UŻYTKOWNIK KOŃCOWY I APLIKACJA INTERNETOWA)

 1. 1.   Opis Usługi. HelloSign to usługa podpisu elektronicznego umożliwiająca Klientom wyświetlanie, przekazywanie, potwierdzanie, przechowywanie i elektroniczne podpisywanie dokumentów.
 2. 2.   Uwierzytelnianie. Dokument może być podpisany za pośrednictwem HelloSign przez osobę, która albo posiada konto HelloSign, albo na której konto e-mail przesłano prośbę o podpis.
 3. 3.   Ścieżki kontrolne. Dokumenty wypełnione w HelloSign posiadają ścieżkę kontrolą, która pomaga śledzić dokument w całym jego cyklu życia. Informacje te obejmują m.in. niepowtarzalny identyfikator dokumentu wygenerowany przez HelloSign, adresy e-mail nadawcy i odbiorców, adresy IP nadawcy i odbiorców oraz śledzone zdarzenia (w tym datę, godzinę i lokalizację wystąpienia następujących zdarzeń – przesłanie dokumentu, przeglądanie dokumentu, usunięcie dokumentu, wysłanie dokumentu, podpisanie dokumentu, odmowa podpisania, aktualizacja adresu e-mail podpisującego, uwierzytelnienie kodu dostępu podpisującego, anulowanie prośby o podpis).

HelloSign API

 1. 1.   Opis Usługi. Interfejs programowania aplikacji HelloSign („HelloSign API”) umożliwia Klientom łatwe włączanie lub osadzanie rozwiązania HelloSign umożliwiającego składanie podpisów elektronicznych w swojej aplikacji lub procedurze roboczej. Efektem jest przejrzysta, markowa i płynna obsługa online, dzięki której użytkownicy mogą zawierać prawnie wiążące umowy lub transakcje z Twoją firmą i/lub ze swoimi klientami.
 2. 2.   Uwierzytelnianie. W zakresie, w jakim Klient zdecyduje się na wykorzystanie HelloSign API w celu udostępnienia osadzonych funkcji w Obiektach Klienta, ma on obowiązek uwierzytelnienia tożsamości każdego podpisującego / użytkownika końcowego za pomocą wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub innych środków, które HelloSign może zatwierdzić według własnego uznania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie uwierzytelnienie oraz udziela HelloSign zabezpieczenia odszkodowawczego na wypadek wszelkich roszczeń związanych z takim uwierzytelnieniem.
 3. 3.   Prośby o podpis. „Prośba o podpis” to transakcja, która odbywa się, gdy Klient inicjuje nowy proces podpisywania i w związku z tym wywołuje HelloSign API. Przykładowo, jeśli wywołujesz „signature_request/send”, aby wysłać dokumenty do podpisu, stanowi to jedną (1) Prośbę o podpis. Pamiętaj, że pojedyncza Prośba o podpis API może służyć do zebrania podpisów od wielu osób w przypadkach, gdy wszyscy są zaangażowani w tę samą umowę.
 4. 4.   Klucze API. Aby używać HelloSign API, Klient musi uzyskać niepowtarzalne poświadczenia API („Klucz API”) przez proces rejestracji. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania związane z jego Kluczem API, niezależnie od tego, czy posiada wiedzę o takich działaniach. Klient nie może udostępniać swojego Klucza API żadnej stronie trzeciej, przechowuje taki Klucz API w sposób bezpieczny i używa go jako wyłącznego sposobu uzyskiwania dostępu do HelloSign API.
 5. 5.   Transakcje.
 6.      a.   Limity. Klient może przesłać do 100 standardowych żądań API oraz 25 żądań wyższego poziomu na minutę. W trybie testowym Klient może przesłać 10 żądań na minutę. Powyższe wartości określa się zbiorczo mianem „Limitów transakcji”. Jeśli chcesz zwiększyć swoje limity transakcji, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.
 7.      b.   Ograniczenia użycia. HelloSign może być zmuszony do ograniczenia lub zawieszenia Twojego korzystania z HelloSign API, w przypadku gdy takie zawieszenie lub ograniczenie jest niezbędne w celu zapobiegnięcia szkodom lub odpowiedzialności wobec innych klientów/osób bądź w celu zachowania bezpieczeństwa, stabilności, dostępności lub integralności Usług HelloSign.
 8. 6.   Obiekty. Uzyskiwać dostęp do Usługi i korzystać z niej mogą tylko Obiekty Klienta zatwierdzone przez HelloSign. HelloSign zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Obiektu Klienta, z dowolnego powodu, według własnego uznania, w tym m.in. w celu zapewnienia przestrzegania przez Ciebie Warunków i Zasad dopuszczalnego użytkowania. Ponadto masz obowiązek zapewnienia, aby Obiekty Klienta zawierały warunki świadczenia usługi i zasady prywatności zgodne z warunkami niniejszej Umowy.
 9. 7.   Ograniczenia dotyczące API. Zobowiązujesz się, że nie będziesz (i nie umożliwisz tego żadnej stronie trzeciej) bezpośrednio ani pośrednio: (a) tworzyć klienta API działającego zasadniczo tak samo jak HelloSign API; (b) używać HelloSign API do żadnych celów niezwiązanych z Obiektami Klienta; (c) udzielać błędnych informacji na temat źródła lub tożsamości właściciela HelloSign API ani usuwać, ukrywać bądź modyfikować żadnych informacji o prawach własności intelektualnej, znaków towarowych lub innych informacji o prawach rzeczowych, fałszować ani usuwać żadnych informacji dotyczących autorstwa, informacji prawnych lub innych etykiet wskazujących na pochodzenie lub źródło HelloSign API; ani (d) zakłócać bądź zaburzać działania HelloSign API lub serwerów bądź sieci udostępniających HelloSign API lub Usługę.
 10. 8.   Aplikacje Klienta. Klient może używać HelloSign API do rozwijania aplikacji i/lub funkcji podpisywania osadzonego przeznaczonych do wykorzystania przez Klienta lub klientów Klienta i ich odpowiednich użytkowników końcowych (zbiorczo „Aplikacje Klienta”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Aplikacje Klienta oraz gwarantuje, że: a) przedstawił swoim klientom i użytkownikom końcowym odpowiednie warunki (w tym warunki prywatności) upoważniające HelloSign do świadczenia Usług na mocy niniejszego dokumentu oraz b) posiada odpowiednie uprawnienia i/lub upoważnienie do udostępniania HelloSign informacji o użytkownikach lub podpisujących (w tym informacji umożliwiających identyfikację osoby).

HelloWorks

 1. 1.   Opis Usługi. HelloWorks to usługa inteligentnej automatyzacji procedur roboczych, upraszczająca wypełnianie dokumentów przy wykorzystaniu zaawansowanego sprawdzania poprawności danych, logiki warunkowej i zintegrowanych e-podpisów, zaprojektowana z myślą o urządzeniach mobilnych.
 2. 2.   Uwierzytelnianie. Dokument może podpisać za pośrednictwem funkcji podpisu elektronicznego oferowanej w HelloWorks osoba, która albo posiada konto HelloSign, albo na której konto e-mail przesłano prośbę o podpis.
 3. 3.   Transakcje. Do „Transakcji” HelloWorks dochodzi, gdy klient lub użytkownik uruchamia Procedurę roboczą z interfejsu graficznego HelloWorks (obecnie zwanego „HelloWorks Builder”).
 4. 4.   Procedura robocza. „Procedura robocza” to łączna realizacja szeregu zadań lub procesów. Interfejs graficzny HelloWorks umożliwia użytkownikom łączenie wielu formularzy i dokumentów, które ma wypełnić użytkownik końcowy. Procedury robocze to podstawa tego, co staje się transakcją. Uruchomiona procedura robocza staje się transakcją.
 5. 5.   Użytkownik końcowy / uczestnik. W HelloWorks użytkownik końcowy / uczestnik to osoba będąca adresatem uruchomionej procedury roboczej, od której wymaga się wypełnienia formularzy i dokumentów online.

HelloWorks API

 1. 1.   Opis Usługi. HelloWorks API umożliwia klientom łatwe włączanie lub osadzanie naszych rozwiązań z zakresu automatyzacji procedur roboczych i podpisu elektronicznego w dowolnej aplikacji lub procedurze roboczej. Efektem jest przejrzysta, markowa i płynna obsługa online, dzięki której Twoi użytkownicy mogą upraszczać skomplikowane procedury robocze oraz zawierać prawnie wiążące umowy lub transakcje.
 2. 2.   Uwierzytelnianie. W zakresie, w jakim Klient zdecyduje się na wykorzystanie HelloSign API w celu udostępnienia osadzonych funkcji w Obiektach Klienta, ma on obowiązek uwierzytelnienia tożsamości każdego uczestnika / podpisującego / użytkownika końcowego za pomocą wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub innych środków, które HelloSign może zatwierdzić według własnego uznania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie uwierzytelnienie oraz udziela HelloSign zabezpieczenia odszkodowawczego na wypadek wszelkich roszczeń związanych z takim uwierzytelnieniem.
 3. 3.   Klucze API. Aby używać HelloWorks API, Klient musi uzyskać niepowtarzalne poświadczenia API („Klucz API”) przez proces rejestracji. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania związane z jego Kluczem API, niezależnie od tego, czy posiada wiedzę o takich działaniach. Klient nie może udostępniać swojego Klucza API żadnej stronie trzeciej, przechowuje taki Klucz API w sposób bezpieczny i używa go jako wyłącznego sposobu uzyskiwania dostępu do HelloSign API.
 4. 4.   Transakcje.
       a.   Definicja. Transakcja HelloWorks API to wykorzystanie API w celu zainicjowania: 1) gromadzenia i/lub rozpowszechniania informacji, lub 2) prośby o podpis.
       b.   Limity. Klient może przesłać do 500 żądań na godzinę. W trybie testowym Klient może przesłać 50 żądań na godzinę. Powyższe wartości określa się zbiorczo mianem „Limitów transakcji”. Jeśli chcesz zwiększyć swoje limity transakcji, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.
       c.   Ograniczenia użycia. HelloSign może myć zmuszony do ograniczenia lub zawieszenia Twojego korzystania z HelloWorks API, w przypadku gdy takie zawieszenie lub ograniczenie jest niezbędne w celu zapobiegnięcia szkodom lub odpowiedzialności wobec innych klientów/osób bądź w celu zachowania bezpieczeństwa, stabilności, dostępności lub integralności Usług HelloSign.
 5. 5.   Obiekty. Uzyskiwać dostęp do Usługi i korzystać z niej mogą tylko Obiekty Klienta zatwierdzone przez HelloSign. HelloSign zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Obiektu Klienta, z dowolnego powodu, według własnego uznania, w tym m.in. w celu zapewnienia przestrzegania przez Ciebie Warunków i Zasad dopuszczalnego użytkowania. Ponadto masz obowiązek zapewnienia, aby Obiekty Klienta zawierały warunki świadczenia usługi lub użytkowania zgodne z warunkami niniejszej Umowy.
 6. 6.   Ograniczenia dotyczące API. Zobowiązujesz się, że nie będziesz (i nie umożliwisz tego żadnej stronie trzeciej) bezpośrednio ani pośrednio: (a) tworzyć klienta API działającego zasadniczo tak samo jak HelloWorks API; (b) używać HelloWorks API do żadnych celów niezwiązanych z Obiektami Klienta; (c) udzielać błędnych informacji na temat źródła lub tożsamości właściciela HelloWorks API ani usuwać, ukrywać bądź modyfikować żadnych informacji o prawach własności intelektualnej, znaków towarowych lub innych informacji o prawach rzeczowych, fałszować ani usuwać żadnych informacji dotyczących autorstwa, informacji prawnych lub innych etykiet wskazujących na pochodzenie lub źródło HelloWorks API; ani (d) zakłócać bądź zaburzać działania HelloWorks API lub serwerów bądź sieci udostępniających HelloSign API lub Usługę.
 7. 7.   Aplikacje Klienta. Klient może używać HelloWorks API do rozwijania aplikacji i/lub funkcji podpisywania osadzonego przeznaczonych do wykorzystania przez Klienta lub klientów Klienta i ich odpowiednich użytkowników końcowych (zbiorczo „Aplikacje Klienta”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Aplikacje Klienta oraz gwarantuje, że: a) przedstawił swoim klientom i użytkownikom końcowym odpowiednie warunki (w tym warunki prywatności) pozwalające HelloSign na świadczenie Usług na mocy niniejszego dokumentu oraz b) posiada odpowiednie uprawnienia i/lub upoważnienie do udostępniania HelloSign informacji o użytkownikach końcowych.

HelloSign for Salesforce

 1. 1.   Opis Usługi. HelloSign for Salesforce to usługa integracji umożliwiająca szybkie przygotowanie dokumentów do podpisu elektronicznego, minimalizację uciążliwych procedur oraz uproszczenie procesu podpisywania dla Twoich klientów dzięki wykorzystaniu danych z pól usługi Salesforce.
 2. 2.   Dostęp. Aby uzyskać dostęp do tej usługi integracji, Klient musi korzystać z taryfy HelloSign Enterprise (lub wyższej). Klient (lub jego administrator) może dodawać do swojej usługi Salesforce użytkowników w liczbie nieprzekraczającej limitów określonych w taryfie Klienta. HelloSign for Salesforce współpracuje zarówno z rozwiązaniem Salesforce Classic, jak i z Salesforce Lightning Experience.
 3. 3.   Dokumenty. Wszystkie podpisane dokumenty przechowywane są w Twojej instancji Salesforce. Możesz z niej pobierać lub przesyłać podpisane dokumenty do swoich baz danych / repozytoriów dokumentów.
 4. 4.   Treści i produkty stron trzecich. Klient przyjmuje do wiadomości, że usługa integracji HelloSign for Salesforce zapewni mu dostęp do Treści stron trzecich i Produktów stron trzecich, które z kolei mogą uzyskiwać dostęp do należącej do Klienta instancji usług HelloSign oraz eksportować, usuwać lub w inny sposób zmieniać Dane Klienta (w tym Informacje Poufne Klienta).
 5. 5.   Zastrzeżenie prawne. HelloSign nie udziela gwarancji ani wsparcia w odniesieniu do Treści stron trzecich bądź Produktów stron trzecich (niezależnie od tego, czy elementy takie są oznaczone przez HelloSign jako „obsługiwane”, „zweryfikowane”, czy inaczej) oraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z tymi elementami oraz ich dostępem do usług HelloSign, w tym z ich modyfikacją, usunięciem, ujawnieniem lub gromadzeniem przez nie Danych Klienta.

Usługi integracji / Konektory stron trzecich

 1. 1.   Opis Usługi. Usługi integracji stron trzecich pomagają w łączeniu HelloSign z usługami, z których korzystasz już w swojej działalności. Przykłady takich usług integracji to Google (Gmail, Google Docs, Google Drive i G Suite), Evernote, Hubspot CRM, Microsoft OneDrive, Oracle i Slack.
 2. 2.   Dostęp.Aby skorzystać z usługi integracji HelloSign musisz być klientem HelloSign oraz klientem usługi, z którą chcesz używać usługi integracji. Niektóre usługi integracji mogą wymagać zatwierdzenia przez Ciebie wykorzystania takiej usługi i/lub zgody na przekazywanie Twoich danych/informacji między HelloSign a usługą strony trzeciej.
 3. 3.   Treści i produkty stron trzecich. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z takiej usługi integracji, usługi strony trzeciej oraz za zagwarantowanie, że posiadasz odpowiednie uprawnienia i pozwolenia do celów wymiany danych między HelloSign a usługami stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości, że Usługi integracji stron trzecich mogą zapewnić Klientowi dostęp do Treści stron trzecich i Produktów stron trzecich, które z kolei mogą uzyskiwać dostęp do należącej do Klienta instancji usług HelloSign oraz eksportować, usuwać lub w inny sposób zmieniać Dane Klienta (w tym Informacje Poufne Klienta).
 4. 4.   Zastrzeżenie prawne. HelloSign nie udziela gwarancji ani bezpośredniego wsparcia w odniesieniu do usług integracji stron trzecich, Treści stron trzecich, Produktów stron trzecich (niezależnie od tego, czy elementy takie są oznaczone przez HelloSign jako „obsługiwane”, „zweryfikowane”, czy inaczej) oraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z tymi elementami oraz ich dostępem do usług HelloSign, w tym z ich modyfikacją, usunięciem, ujawnieniem lub gromadzeniem przez nie Danych Klienta.

HelloFax

 1. 1.   Opis Usługi. HelloFax to usługa faksu elektronicznego, która umożliwia Klientom przesyłanie dokumentów i zarządzanie nimi online, wysyłanie i odbieranie faksów online oraz elektroniczne podpisywanie faksów. HelloFax ma zasięg międzynarodowy i obecnie obejmuje ponad 70 krajów na całym świecie.
 2. 2.   Informacje o koncie. Klienci HelloFax mają obowiązek przekazania HelloSign precyzyjnych i aktualnych informacji, w tym m.in.: imienia i nazwiska/nazwy, adresu do rozliczeń, adresu fizycznego, informacji płatniczych (w tym numeru karty kredytowej) oraz numeru dowodu tożsamości (w stosownych przypadkach). HelloSign może mieć obowiązek pozyskania kopii dowodów tożsamości Klientów lub ich użytkowników w przypadku, gdy jest to wymagane do celów postępowania prawnego, dochodzenia bądź przez naszych podwykonawców/usługodawców. Klient bezzwłocznie przekazuje wszelkie odpowiednie informacje o koncie na żądanie HelloSign, a ponadto w sposób wyraźny upoważnia HelloSign do udostępniania wszelkich informacji o koncie, danych o użytkowaniu, danych o lokalizacji oraz adresów IP swoim podwykonawcom/usługodawcom. HelloSign zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Klienta i/lub zawieszenia lub zakończenia korzystania przez niego z HelloFax w przypadku, gdy takie informacje o koncie są nieaktualne lub nie zostaną bezzwłocznie przekazane na żądanie.
 3. 3.   Niezamówione faksy i spam. Przesyłanie faksem niezamówionych reklam jest nielegalne w USA zgodnie z Federalną Ustawą o ochronie użytkowników telefonii z 1991 r. (TCPA) oraz w Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniami w sprawie prywatności i łączności elektronicznej z 2003 r., a ponadto jest sprzeczne z prawem szeregu innych krajów, stanów i prowincji. Zastrzegamy sobie prawo do bezzwłocznego zawieszenia lub zakończenia korzystania przez Ciebie z HelloFax w razie wysłania przez Ciebie faksem niezamówionych reklam i/lub spamu. Zastrzegamy sobie również prawo do monitorowania Twojego wykorzystania HelloFax, a ponadto HelloSign może, według własnego uznania, zdecydować o niedostarczeniu wszelkich wiadomości, które uzna za niezamówione reklamy przesyłane faksem lub za spam.
 4. 4.   Zgłaszanie niezamówionych wiadomości przesyłanych faksem i spamu. Jeśli uważasz, że przysłano Ci faksem niezamówioną reklamę, zalecamy skontaktowanie się z nadawcą i poinformowanie go, że nie życzysz sobie takich faksów. Skontaktuj się również z obsługą klienta HelloSign, abyśmy mogli przeprowadzić odpowiednie dochodzenie.
 5. 5.   Numery i przenoszenie numerów. Klient może otrzymać od HelloSign nowe numery, aby korzystać z nich z HelloFax. Przydzielenie takich numerów zależy od dostępności i HelloSign nie gwarantuje możliwości przydzielenia Klientowi żadnego konkretnego numeru. HelloSign wspiera również przenoszenie numerów (w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie) zgodnie z poniższymi warunkami:
       a.   Procedury ubiegania się o przeniesienie numeru na konto.
            i.   Aby przenieść numer telefonu do HelloSign, Klient musi utrzymać aktywny status jego istniejącej usługi.
            ii.   Wypełnij i złóż formularz wniosku o przeniesienie numeru.
            iii.   Po otrzymaniu Twojego wniosku sprawdzimy, czy możemy przenieść Twój numer i w najkrótszym możliwym terminie udzielimy Ci odpowiedzi. Jeśli będziemy w stanie przenieść Twój numer, poprosimy Cię o wypełnienie formularza upoważnienia, który Ci przyślemy. Będziemy także potrzebować kopii najnowszej faktury wystawionej przez Twojego obecnego dostawcę jako dowodu, że jesteś właścicielem numeru.
            iv.   Po przedłożeniu obu dokumentów rozpoczniemy realizację wniosku. Po rozpoczęciu realizacji wniosku poprosimy Cię o zarejestrowanie się do celów płatnej subskrypcji (odwiedź naszą stronę z cennikiem), a nasz system przydzieli Ci numer tymczasowy. Możesz zdecydować się na zachowanie numeru, który Ci przydzielono, za dodatkową miesięczną opłatą (obecnie 4,99 USD) lub możemy go zamienić na przenoszony przez Ciebie numer po jego akceptacji.
            v.   Po zakończeniu procesu przeniesienia dodamy przeniesiony numer do Twojego konta oraz poinformujemy Cię o obowiązującej wówczas opłacie za przeniesienie (obecnie 60 USD).
            vi.   Wszystkie opłaty są zgodne z obowiązującym w danym momencie cennikiem HelloFax i HelloSign, który może być co pewien czas aktualizowany.
       b.   Proces przeniesienia numeru poza konto. Aby wystąpić z wnioskiem o przeniesienie przypisanego obecnie do konta numeru faksu do innego usługodawcy, musisz zastosować się do instrukcji podanych przez takiego usługodawcę oraz przekazać wszelkie informacje i podjąć wszelką współpracę, o jaką poproszą inni odnośni usługodawcy, HelloSign lub jakakolwiek inna odnośna strona trzecia. Przenoszenie numerów telefonów na konto lub poza konto wymaga od Klienta przekazania dokładnych i szczegółowych informacji HelloSign i/lub innym usługodawcom oraz stosowania się do procedur wprowadzonych przez innych usługodawców lub HelloSign do celów zachowania zgodności z prawem i standardami branżowymi. W związku z tym realizacja wniosku o przeniesienie numeru może zależeć od czynników znajdujących się poza kontrolą HelloSign, w tym opóźnień spowodowanych przez Klienta i/lub innych usługodawców.
       c.   Nieautoryzowane przeniesienie numeru poza konto. HelloSign ma prawny obowiązek realizacji wszystkich prawidłowych wniosków o przeniesienie numeru. Numery telefonów mogą być przenoszone poza konto ze względu na działania lub zaniechania stron trzecich i dla HelloSign trudne lub niemożliwe może być: (i) zapobieganie takiemu przeniesieniu poza konto: (ii) odzyskanie numerów przeniesionych poza konto; lub (iii) przeniesienie takich numerów z powrotem na konto. HelloSign nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z takim przenoszeniem numerów poza konto.
       d.   Precyzyjne informacje dotyczące przenoszeniu numerów. Klient oświadcza i zapewnia, że wszelkie informacje, które w związku z wnioskiem o przeniesienie numerów do Usług HelloFax lub poza nie (w tym, bez ograniczeń, wszelkie informacje lub oświadczenia w ewentualnym pełnomocnictwie) zostały przekazane przez Klienta lub dowolną stronę działającą w jego imieniu lub zgodnie z jego instrukcjami, są prawdziwe, precyzyjne i aktualne.
       e.   Przestrzeganie przez Klienta przepisów dotyczących przenoszenia numerów. Przenoszenie numerów regulowane jest przepisami telekomunikacyjnymi i innymi przepisami prawa oraz może podlegać warunkom stron trzecich. Klient ani żadna strona działająca w imieniu Klienta nie może: (i) naruszać żadnych właściwych przepisów ani angażować się w żadne oszukańcze lub wprowadzające w błąd działania w związku ze swoimi wnioskami lub czynnościami dotyczącymi przeniesienia; (ii) angażować się w „porzucanie" lub przenoszenie poza konto żadnego numeru faksu, zmieniać ani próbować zmieniać dostawcy usług telefonicznych żadnej strony ani ułatwiać takich działań bez uzyskania najpierw należytych i wymaganych zgód i upoważnień; lub (iii) naruszać zobowiązań umownych lub innych wobec usługodawców lub innych stron trzecich.
       f.   Zwalnianie numerów. W razie zamknięcia lub anulowania konta, wszystkie numery związane z takim kontem, które nie zostały wcześniej przeniesione do innego dostawcy, mogą zostać zwolnione. Anulowanie indywidualnych linii może skutkować zwolnieniem powiązanych numerów, jeśli numery te nie zostały wcześniej przeniesione do innego dostawcy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za współpracę z nowym dostawcą zewnętrznym w celu przeniesienia poza konto wszelkich numerów przed wyłączeniem lub anulowaniem HelloFax lub innych Usług HelloSign, bądź jakiejkolwiek indywidualnej linii.

HelloFax API

 1. 1.   HelloFax API umożliwia klientom łatwą integrację i osadzanie naszych rozwiązań faksu elektronicznego w swoich aplikacjach lub witrynie internetowej.
 2. 2.   Uwierzytelnianie. W zakresie, w jakim Klient zdecyduje się na wykorzystanie HelloFax API w celu udostępnienia zintegrowanych funkcji w Obiektach Klienta, ma on obowiązek uwierzytelnienia tożsamości każdego użytkownika końcowego / nadawcy za pomocą wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub innych środków, które HelloSign może zatwierdzić. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie uwierzytelnienie oraz udziela HelloSign zabezpieczenia odszkodowawczego na wypadek wszelkich roszczeń związanych z takim uwierzytelnieniem.
 3. 3.   Klucze API. Aby używać HelloFax API, Klient musi uzyskać niepowtarzalne poświadczenia API („Klucz API”) przez proces rejestracji. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania związane z jego Kluczem API, niezależnie od tego, czy posiada wiedzę o takich działaniach. Klient nie może udostępniać swojego Klucza API żadnej stronie trzeciej, przechowuje taki Klucz API w sposób bezpieczny i używa go jako wyłącznego sposobu uzyskiwania dostępu do HelloFax API.
 4. 4.   Transakcje.
       a.   Limity. Klient może przesłać do 200 oczekujących żądań faksu dziennie. Jeśli chcesz zwiększyć swoje limity żądań faksu, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.
       b.   Ograniczenia użycia. HelloSign może myć zmuszony do ograniczenia lub zawieszenia Twojego korzystania z HelloFax API, w przypadku gdy takie zawieszenie lub ograniczenie jest niezbędne w celu zapobiegnięcia szkodom lub odpowiedzialności wobec innych klientów/osób bądź w celu zachowania bezpieczeństwa, stabilności, dostępności lub integralności Usług HelloSign.
 5. 5.   Obiekty. Uzyskiwać dostęp do Usługi i korzystać z niej mogą tylko Obiekty Klienta zatwierdzone przez HelloSign. HelloSign zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Obiektu Klienta, z dowolnego powodu, według własnego uznania, w tym m.in. w celu zapewnienia przestrzegania przez Ciebie Warunków i Zasad dopuszczalnego użytkowania. Ponadto masz obowiązek zapewnienia, aby Obiekty Klienta zawierały warunki świadczenia usługi lub użytkowania zgodne z warunkami niniejszej Umowy.
 6. 6.   Ograniczenia dotyczące API. Zobowiązujesz się, że nie będziesz (i nie umożliwisz tego żadnej stronie trzeciej) bezpośrednio ani pośrednio: (a) tworzyć klienta API działającego zasadniczo tak samo jak HelloFax API; (b) używać HelloFax API do żadnych celów niezwiązanych z Obiektami Klienta; (c) udzielać błędnych informacji na temat źródła lub tożsamości właściciela HelloFax API ani usuwać, ukrywać bądź modyfikować żadnych informacji o prawach własności intelektualnej, znaków towarowych lub innych informacji o prawach rzeczowych, fałszować ani usuwać żadnych informacji dotyczących autorstwa, informacji prawnych lub innych etykiet wskazujących na pochodzenie lub źródło HelloFax API; ani (d) zakłócać bądź zaburzać działania HelloFax API lub serwerów bądź sieci udostępniających HelloFax API lub Usługę.
 7. 7.   Aplikacje Klienta. Klient może używać HelloFax API do rozwijania aplikacji przeznaczonych do wykorzystania przez Klienta lub klientów Klienta i ich odpowiednich użytkowników końcowych (zbiorczo „Aplikacje Klienta”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Aplikacje Klienta oraz gwarantuje, że: a) przedstawił swoim klientom i użytkownikom końcowym odpowiednie warunki (w tym warunki prywatności) pozwalające HelloSign na świadczenie Usług na mocy niniejszego dokumentu oraz b) posiada odpowiednie uprawnienia i/lub upoważnienie do udostępniania HelloSign informacji o użytkownikach końcowych.