Warunki korzystania z usługi HelloSign

Opublikowano: 31 maja 2022 r.

Obowiązuje od: 1 czerwca 2022 r.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi HelloSign („Warunki” lub „Umowa”) regulują kwestie dotyczące dostępu do i korzystania ze stron internetowych i usług HelloSign (zbiorczo „Usługa HelloSign”). Możemy Cię uznać za odwiedzającego nasze obiekty („Odwiedzający witrynę”) lub za osobę i/lub podmiot tworzący konto lub kupujący/wykorzystujący Usługi HelloSign (zbiorczo „Klient”). W niniejszych Warunkach do Klientów i Odwiedzających witrynę mogą odnosić się określenia „Ty” i „Twoje”, stosownie do sytuacji. Niniejsze Warunki stanowią umowę między Tobą a jednym z podmiotów określonych poniżej („HelloSign”, „my” lub „nas” dla celów niniejszych warunków). Pamiętaj, że zgodnie z punktem dotyczącym zmian, znajdującym się poniżej, możemy modyfikować niniejsze Warunki, więc co pewien czas należy sprawdzać zawartość niniejszej strony. W Polityce prywatności wyjaśniono, jak gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane. W Zasadach dopuszczalnego użytkowania określono, jakie obowiązki spoczywają na Tobie podczas korzystania z naszych Usług. Natomiast Szczególne warunki świadczenia usługi zawierają warunki mogące mieć zastosowanie do poszczególnych usług. Korzystając z naszych Usług, zobowiązujesz się przestrzegać niniejszych Warunków, naszej Polityki prywatności, Zasad dopuszczalnego użytkowania oraz Szczególnych warunków świadczenia usługi.

Jeśli akceptujesz niniejsze Warunki oraz (jeśli ma ona zastosowanie) Umowę przetwarzania danych na potrzeby korzystania z Usług przez organizację, akceptujesz je w imieniu tej organizacji. Musisz być osobą upoważnioną do akceptacji niniejszych Warunków w imieniu tej organizacji. W przeciwnym razie nie wolno ci rejestrować się w celu korzystania z Usług.

Na potrzeby niniejszych Warunków nazwa HelloSign oznacza:

 • Dropbox, Inc., jeśli: jesteś Odwiedzającym witrynę lub klientem mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, ich terytoriach lub posiadłościach, w Kanadzie lub w Meksyku.
 • Dropbox International Unlimited Company, jeśli: jesteś Odwiedzającym witrynę lub klientem mieszkającym poza Stanami Zjednoczonymi, ich terytoriami i posiadłościami, Kanadą oraz Meksykiem.

1.    PRZEGLĄD USŁUG HELLOSIGN

HelloSign zapewnia zestaw produktów i usług umożliwiających Klientom uproszczenie skomplikowanych transakcji za pomocą innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, takich jak faks elektroniczny, podpis elektroniczny i automatyzacja przepływów pracy. HelloSign udostępnia również interfejsy programowania aplikacji („API”), umożliwiające Klientom tworzenie zintegrowanych rozwiązań z zakresu faksowania, podpisów elektronicznych czy automatyzacji przepływów pracy w swoich witrynach, aplikacjach bądź innych obiektach („Obiekty Klienta”).

2.    SZCZEGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI.

W przypadku niektórych produktów HelloSign zastosowanie mają Szczególne warunki („Szczególne warunki świadczenia usługi”), które obecnie dostępne są tutaj. W razie sprzeczności między Szczególnymi warunkami świadczenia usługi dotyczącymi określonego produktu a niniejszymi Warunkami, pierwszeństwo mają Szczególne warunki świadczenia usługi.

3.    Rejestracja i użytkowanie konta.

 1. 3.1 Składanie zamówień przez Klienta i jego Upoważnionych Użytkowników (zdefiniowanych poniżej), uzyskiwanie dostępu do usługi HelloSign bądź korzystanie z niej może wymagać założenia przez nich konta HelloSign. HelloSign może tworzyć konta dla użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z usługi HelloSign. Informacje o koncie muszą być precyzyjne, aktualne i kompletne. Takie informacje podlegają Polityce prywatności HelloSign (obecnie dostępnej pod adresem www.hellosign.com/privacy). Klient zobowiązuje się do aktualizowania tych informacji, aby umożliwić HelloSign wysyłanie powiadomień, zestawień i innych informacji w formie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Usługi. Klient ma obowiązek zapewnienia ścisłej poufności wszystkich haseł oraz innych uwierzytelnień dostępu (takich jak tokeny API) do Usługi HelloSign oraz nie może ich udostępniać żadnej osobie nieupoważnionej. W przypadku, gdy jakikolwiek Upoważniony Użytkownik przestaje pracować dla Klienta, Klient ma obowiązek bezzwłocznego wyłączenia dostępu takiej osoby do swojego konta i do Usługi HelloSign. Klient odpowiada za wszelkie działania podejmowane przy wykorzystaniu kont, haseł i uwierzytelnień dostępu jego i jego użytkowników. Klient ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia HelloSign o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieupoważnionym korzystaniu z jego konta. Konta przydzielane są konkretnym Klientom i nie mogą być udostępniane innym. Możesz korzystać z niniejszej Witryny i Usług, jeśli jesteś osobą, która ukończyła co najmniej 18 lat, posiadającą zdolność prawną do akceptacji niniejszych Warunków oraz niebędącą konkurentem HelloSign (ani nie rozwijającą żadnych konkurencyjnych lub podobnych produktów bądź usług). Możesz również umożliwić swoim Upoważnionym Użytkownikom (zdefiniowanym poniżej) korzystanie z Usług HelloSign i dostęp do nich w Twoim imieniu.
 2. 3.2   „Upoważnionego Użytkownika” definiuje się jako osobę fizyczną (np. pracownika, wykonawcę, przedstawiciela Klienta), którą Klient zarejestrował i której zezwolił na korzystanie z Usług HelloSign z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i ewentualnych ograniczeń przewidzianych w odpowiedniej Taryfie (zdefiniowanej poniżej). Klient zapewnia, aby jego Upoważnieni Użytkownicy przestrzegali niniejszych Warunków, a także odpowiada za wszystkie działania swoich Upoważnionych Użytkowników.

4.    Prawa do korzystania i dostępu

 1. 4.1   Ograniczona licencja. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, HelloSign udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Usług HelloSign i dostęp do nich w celach biznesowych, w sposób wyraźnie określony w niniejszych Warunkach. Korzystanie przez Ciebie z Usług i Twój dostęp do nich odbywają się z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń określonych w odpowiednim zamówieniu, taryfie online lub Szczególnych warunkach świadczenia usług (niezależnie od tego, czy odbywają się odpłatnie, czy nieodpłatnie, zbiorczo „Taryfa”). 
 2. 4.2   Ogólne ograniczenia. Klientowi nie wolno (a także nie wolno mu umożliwiać tych czynności żadnej stronie trzeciej):
     i. wypożyczać, wydzierżawiać, kopiować, przesyłać, odsprzedawać, udzielać sublicencji, udostępniać w systemie time-share ani w żaden inny sposób zapewniać dostępu do Usługi HelloSign żadnej stronie trzeciej (z wyjątkiem Upoważnionych Użytkowników lub w sposób dopuszczony Szczególnymi warunkami świadczenia usługi);
     ii. włączać Usługi HelloSign (lub jakiejkolwiek jej części) do żadnej witryny internetowej, produktu ani usługi, używać jej w połączeniu z nimi lub w celu ich udostępnienia, inaczej niż w witrynach/aplikacjach będących własnością Klienta i prowadzonych przez niego, a także inaczej niż w sposób szczegółowo określony w niniejszym dokumencie;
     iii. publicznie rozpowszechniać informacji dotyczących efektywności Usługi HelloSign (uważanych za Informacje Poufne HelloSign);
     iv. modyfikować Usługi HelloSign ani żadnej jej części, ani tworzyć na ich bazie dzieł pochodnych;
     v. stosować inżynierii odwrotnej, demontować, dekompilować, tłumaczyć, ani w żaden inny sposób dążyć do pozyskania lub określenia kodu źródłowego, bazowych koncepcji, algorytmów, formatów plików lub niepublicznych API jakiejkolwiek Usługi HelloSign, chyba że w zakresie, w jakim wyraźnie pozwalają na to właściwe przepisy, przy czym nawet wówczas po uprzednim poinformowaniu HelloSign;
     vi. naruszać ani obchodzić żadnych środków bezpieczeństwa, ograniczeń użycia ani środków śledzenia użycia (takich jak śledzenie zdarzeń) Usługi HelloSign, ani konfigurować Usługi HelloSign (lub jakiejkolwiek jej części) w sposób umożliwiający unikanie zgłaszania zdarzeń lub transakcji lub w inny sposób umożliwiający unikanie ponoszenia opłat;
     vii. dystrybuować żadnej części Usługi HelloSign, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych w niniejszym dokumencie;
     viii. uzyskiwać dostępu do Usługi HelloSign w celu stworzenia konkurencyjnego produktu lub usługi bądź skopiowania jej funkcji lub interfejsu użytkownika;
     ix. korzystać z Usługi HelloSign do celów oceny produktów, benchmarkingu lub innej analizy porównawczej z zamiarem publikacji, bez uprzedniej pisemnej zgody HelloSign; lub
     x. usuwać ani ukrywać żadnych informacji o prawach własności ani innych zawartych w Usłudze HelloSign, w tym żadnych raportów ani wyników działania Usługi HelloSign;
 3.  xi.  korzystać z Usług ani zezwalać na korzystanie z nich do jakichkolwiek celów nielegalnych lub wprowadzających w błąd lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami.
 4. xii.  przechowywał, przekazywał ani w inny sposób przetwarzał w ramach Usług żadnych informacji, które odpowiadają definicji „chronionych informacji zdrowotnych” (Protected Health Information) według zasad prywatności zapisanej w ustawie HIPAA (45 C.F.R. punkt 164.051), o ile Klient i HelloSign nie zawrą oddzielnie Umowy o partnerstwie biznesowym HIPAA.
 5. 4.3   Wersje Beta i Subskrypcje na dostęp bezpłatny. HelloSign może udostępniać Klientowi Usługę HelloSign bezpłatnie lub na okres próbny („Subskrypcje na dostęp bezpłatny”) lub też Usługi HelloSign w wersji „alfa”, „beta” lub inne usługi, rozwiązania integracyjne lub funkcje znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju („Wersje Beta”), z których korzystanie jest dla Klienta opcjonalne. Niniejsza część ma zastosowanie do wszystkich Subskrypcji na dostęp bezpłatny lub Wersji Beta (nawet jeśli Wersje Beta są udostępniane odpłatnie lub na poczet Taryfy Klienta) i zastępuje wszelkie sprzeczne z nią postanowienia niniejszych Warunków. HelloSign może według własnego uznania podejmować wysiłki w dobrej wierze, aby udzielić Klientowi pomocy w zakresie Subskrypcji na dostęp bezpłatny lub Wersji Beta. Niemniej jednak, bez uszczerbku dla innych wyłączeń i ograniczeń przewidzianych w niniejszych Warunkach, KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE SUBSKRYPCJE NA DOSTĘP BEZPŁATNY LUB WERSJE BETA SĄ UDOSTĘPNIANE W AKTUALNYM STANIE I ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WSPARCIA, USŁUG SERWISOWYCH, PRZECHOWYWANIA, UMOWY SLA BĄDŹ ZOBOWIĄZAŃ DO ZAPEWNIENIA ZABEZPIECZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. W ODNIESIENIU DO WERSJI BETA KLIENT PONADTO PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE WERSJE BETA MOGĄ NIE BYĆ KOMPLETNE LUB W PEŁNI FUNKCJONALNE ORAZ ŻE MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, POMINIĘCIA I INNE PROBLEMY, ZA KTÓRE HELLOSIGN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM KLIENT KORZYSTA Z WERSJI BETA NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. HelloSign nie składa żadnych obietnic, z których wynikałoby, że w przyszłości będą udostępniane nowe Wersje Beta lub że będą dostępne na tych samych warunkach handlowych lub innych. HelloSign może wyłączyć prawo Klienta do korzystania z wszelkich Subskrypcji na dostęp bezpłatny lub Wersji Beta w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu, według własnego uznania HelloSign, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.

5.    WŁASNOŚĆ I INFORMACJE ZWROTNE

 1. 5.1   Dane Klienta. W stosunkach między stronami Klient zachowuje wszelkie prawo, tytuł i udział (w tym wszelkie prawa własności intelektualnej) w odniesieniu do treści i dokumentów przesyłanych przez Klienta do Usługi HelloSign (z wyjątkiem wszelkiej własności intelektualnej HelloSign) („Dane Klienta”). Klient niniejszym udziela HelloSign niewyłącznego, ogólnoświatowego i wolnego od opłat prawa oraz licencji na gromadzenie, wykorzystywanie, kopiowanie, przechowywanie, przesyłanie i modyfikowanie Danych Klienta oraz tworzenie na ich bazie dzieł pochodnych, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi HelloSign Service lub w inny sposób dopuszczony w niniejszych Warunkach. Klient w sposób wyraźny upoważnia HelloSign do wykorzystania i przetwarzania Danych Klienta (w tym wszystkich wchodzących w ich zakres Informacji Poufnych) w sposób opisany w niniejszych Warunkach oraz w Polityce prywatności HelloSign, obejmujący m.in. przekazywanie i udostępnianie treści i dokumentów odpowiednio do wykorzystania Usług HelloSign przez Klienta wspólnie ze stronami trzecimi (np. osobami fizycznymi/prawnymi), które Klient zaprasza do przeglądania, zatwierdzenia lub podpisania takich treści i dokumentów. Takie licencje i uprawnienia mają zastosowanie także do podmiotów z nami stowarzyszonych i zaufanych stron trzecich, z którymi współpracujemy.
 2. 5.2   Dane zagregowane/anonimowe. Klient zgadza się, że HelloSign ma prawo do generowania zagregowanych lub anonimowych danych oraz że takie zagregowane lub anonimowe dane stanowią własność HelloSign, którą HelloSign może wykorzystać w dowolnym celu biznesowym w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub po jej wygaśnięciu (w tym m.in. w celu rozwijania i doskonalenia produktów i usług HelloSign oraz tworzenia i dystrybucji raportów i innych materiałów). Dla jasności, HelloSign będzie ujawniać dane zagregowane lub anonimowe na zewnątrz tylko w formie zanonimizowanej, a zatem uniemożliwiającej identyfikację Klienta, Upoważnionych Użytkowników lub użytkowników końcowych, a także pozbawionej wszystkich trwałych lub osobistych identyfikatorów. Klient nie ponosi wobec HelloSign odpowiedzi za wykorzystanie danych zagregowanych lub anonimowych.
 3. 5.3   Własność intelektualna HelloSign. Niniejszy dokument stanowi umowę subskrypcji na dostęp do Usług HelloSign i korzystanie z nich. Klient przyjmuje do wiadomości, że otrzymuje tylko ograniczone prawo do korzystania z Usług HelloSign i że niezależnie od ewentualnego użycia terminów „zakup”, „sprzedaż” lub podobnych, żadne prawa własności nie zostają przeniesione na Klienta (ani jego Upoważnionych Użytkowników bądź użytkowników końcowych) na mocy niniejszych Warunków. Klient przyjmuje do wiadomości, że HelloSign (i jego dostawcy) zachowuje wszelkie prawa, tytuły prawne i udziały (w tym m.in. prawa własności intelektualnej) w odniesieniu do wszystkich Usług HelloSign oraz wszelkiej powiązanej lub leżącej u ich podstaw dokumentacji, technologii, kodu, know-how, logo, szablonów, wszelkich elementów przekazanych w ramach wsparcia innych usług, a także wszelkich aktualizacji wymienionych powyżej elementów, ich modyfikacji lub dzieł pochodnych powstałych na ich bazie (przy czym wszystkie te elementy uważa się za Informacje Poufne HelloSign) oraz że HelloSign zastrzega wszelkie licencje, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone w niniejszych Warunkach. Poza odpowiednimi aplikacjami mobilnymi i API, Usługa HelloSign oferowana jest jako produkt online z wykorzystaniem hostingu. W związku z tym Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ma prawa do uzyskania kopii oprogramowania, na którym opiera się jakakolwiek Usługa HelloSign oraz że HelloSign może według własnego uznania co pewien czas dokonywać aktualizacji Usługi HelloSign, naprawiać jej błędy, wprowadzać w niej modyfikacje lub udoskonalenia.
 4. 5.4   Informacje zwrotne. Na wypadek, gdyby Klient postanowił przekazać HelloSign jakiekolwiek sugestie, uwagi, propozycje udoskonaleń, informacje, koncepcje lub inne informacje zwrotne bądź powiązane materiały (zbiorczo „Informacje zwrotne"), Klient niniejszym udziela HelloSign ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, podlegającego udzielaniu dalszych licencji, wolnego od opłat prawa oraz licencji na wykorzystanie, kopiowanie, ujawnianie, licencjonowanie, dystrybucję i eksploatację wszelkich Informacji zwrotnych w dowolnym formacie i w dowolny sposób, bez żadnych zobowiązań, płatności czy ograniczeń wynikających z praw własności intelektualnej lub innych praw. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza prawa HelloSign do niezależnego wykorzystywania, rozwijania, oceny lub wprowadzania do obrotu produktów, bez względu na to, czy z uwzględnieniem Informacji zwrotnych, czy w inny sposób.

6.    Prywatność i bezpieczeństwo

 1. 6.1   Polityka prywatności HelloSign. Informacje, które nam przekazujesz lub które gromadzimy będą wykorzystywane w sposób opisany w niniejszych Warunkach oraz w Polityce prywatności HelloSign (obecnie dostępnej pod adresem www.hellosign.com/privacy). Zapoznaj się dokładnie z Polityką prywatności HelloSign –zawiera ona najważniejsze informacje o gromadzeniu przez nas, wykorzystywaniu i przechowywaniu informacji.
 2. 6.2   Bezpieczeństwo. HelloSign chroni Twoje informacje przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem, podejmując zasadne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie naszych systemów przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.
 3. 6.3   Ograniczenia dotyczące danych Klienta. Niniejsza Umowa stanowi instrukcje Klienta względem HelloSign dotyczące przetwarzania danych Klienta. HelloSign, personel HelloSign oraz Podwykonawcy HelloSign będą uzyskiwać dostęp do danych Klienta, przetwarzać je, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać jedynie w celu świadczenia Usług i wykonywania zobowiązań firmy HelloSign określonych w Umowie. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez HelloSign oraz czynności przetwarzania wykonywane zgodnie z niniejszą Umową określono w Umowie przetwarzania danych. HelloSign poinformuje Klienta o wszelkich wymogach prawnych, które uniemożliwią zastosowanie się do instrukcji Klienta, chyba że będzie tego zabraniać obowiązujące prawo lub będzie to godziło w interes publiczny. Każdy pracownik HelloSign, który ma dostęp do Danych Klienta, będzie podlegać odpowiednim zobowiązaniom w zakresie poufności.
 4. 6.4   Przekazywanie danych.
 5. 6.4.1 Przekazywanie danych. Klient przyjmuje do wiadomości, że HelloSign i Podwykonawcy HelloSign mogą przekazywać Dane Klienta i uzyskiwać do nich dostęp, wykorzystywać oraz przechowywać je w miejscach innych niż kraj Klienta.
 6. 6.4.2 Umowa przetwarzania danych. W zakresie, w jakim Dane Klienta podlegają przepisom Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych i są przetwarzane przez HelloSign w imieniu Klienta, Klient i HelloSign akceptują warunki Umowy przetwarzania danych. Umowa przetwarzania danych dotyczy wyłącznie Usług i nie ma zastosowania do Usług Beta.
 7. „Umowa przetwarzania danych” oznacza umowę z HelloSign w sprawie zachowania zgodności z przepisami UE o ochronie danych, którą można znaleźć pod adresem: assets.dropbox.com/documents/en/legal/hs-data-processing-agreement.pdf lub pod innym adresem udostępnionym przez HelloSign.
 8. 6.4.3 Programy Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA. HelloSign jest certyfikowanym podmiotem i postępuje zgodnie z Programami Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, określonymi przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych w oparciu o Tarczę Prywatności. Jeśli Programy Tarczy Prywatności zostaną unieważnione, HelloSign podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby zastosować się do innych lub zastępczych mechanizmów przekazywania danych.

7.    Obowiązki Klienta

 1. 7.1  Klient zgadza się na: (i) prowadzenie adekwatnej z punktu widzenia prawa polityki prywatności w odniesieniu do Obiektów Klienta oraz ujawnienia wszelkich niezbędnych informacji; (ii) uzyskanie wszelkich niezbędnych praw, zwolnień i zgód umożliwiających gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie Danych Klienta lub innych informacji (w tym wszelkich danych osobowych) w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach oraz do udzielenia HelloSign praw i licencji przewidzianych w niniejszych Warunkach; (iii) korzystanie z Usługi HelloSign zgodnie z obowiązującymi w danym momencie Zasadami dopuszczalnego użytkowania HelloSign (obecnie dostępnymi pod adresem https://www.hellosign.com/acceptable-use-policy); oraz (iv) na niepodejmowanie żadnych działań, w wyniku których HelloSign, Usługa HelloSign lub API podlegałyby warunkom jakiejkolwiek strony trzeciej (w tym warunkom licencji open source).
 2. 7.2  Klient oświadcza i zapewnia, że Obiekty Klienta oraz gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie Danych Klienta nie naruszają żadnych praw stron trzecich, w tym praw własności intelektualnej, praw do prywatności i do publikacji. Klient ponadto oświadcza i zapewnia, że gromadzenie i wykorzystanie przez niego wszelkich danych osobowych lub danych przekazywanych HelloSign jest zgodne ze wszystkimi właściwymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi ochrony danych. W przypadku otrzymania przez Klienta żądania usunięcia informacji lub powiadomienia o naruszeniu związanego z Danymi Klienta, ma on obowiązek bezzwłocznego: (i) zaprzestania korzystania z odnośnego elementu w połączeniu z Usługą HelloSign; oraz (ii) powiadomienia HelloSign. W przypadku otrzymania przez HelloSign żądania usunięcia informacji lub powiadomienia o naruszeniu związanego z Danymi Klienta, HelloSign może zareagować zgodnie z własnymi zasadami oraz powiadamia Klienta i konsultuje się z nim w sprawie dalszych działań.
 3. 7.3  Obowiązki dotyczące podpisu elektronicznego: Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) w stosunkach między HelloSign a Klientem, Klient posiada wyłączną kontrolę nad treścią wszelkich Danych Klienta oraz ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność, w tym za wszystkie dokumenty używane w połączeniu z Usługami; oraz (ii) niektóre rodzaje dokumentów, umów lub kontraktów mogą być wyłączone z przepisów ogólnych dotyczących podpisu elektronicznego (takie jak testamenty, akty powiernicze, nakazy sądowe czy dokumenty z zakresu prawa rodzinnego) lub mogą podlegać specjalnym uregulowaniom; oraz (iii) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, aby dokumenty, umowy lub kontrakty, które wykorzystuje w połączeniu z Usługami, były odpowiednie do podpisu elektronicznego, a HelloSign nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie ustalenie lub wykorzystanie ; oraz (iv) przepisy ustawowe lub wykonawcze o ochronie konsumentów mogą nakładać szczególne wymogi dotyczące transakcji elektronicznych z udziałem konsumentów, a Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi takimi przepisami ustawowymi/wykonawczymi, natomiast HelloSign nie ma obowiązku dokonywania takich ustaleń ani udzielania pomocy w spełnieniu jakichkolwiek wymogów zawartych w takich przepisach. W przypadku, gdy Klient korzysta z API lub innej usługi umożliwiającej mu uwierzytelnienie jakiegokolwiek użytkownika końcowego / uczestnika / podpisującego, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie uwierzytelnienie.

8    Warunki płatności

 1. 8.1   Taryfa. Ceny, funkcje i opcje Usług HelloSign zależą od Taryfy wybranej przez Klienta (w tym od wszelkich opłat za użytkowanie lub nadwyżki). HelloSign nie gwarantuje, że Twoja konkretna Taryfa będzie oferowana przez czas nieokreślony. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, funkcji lub opcji danej Taryfy bez powiadomienia, z zastrzeżeniem, że takie zmiany nie wejdą w życie aż do Twojego kolejnego odpowiedniego okresu obowiązywania subskrypcji.
 2. 8.2   Opłaty cykliczne i zmiany taryfy na wyższą. Rejestrując się w Taryfie, Klient upoważnia HelloSign do cyklicznego (np. miesięcznego, kwartalnego lub rocznego, zależnie od Taryfy Klienta) poboru opłat od Klienta metodą przez niego określoną, bez faktury. Klient w sposób wyraźny upoważnia HelloSign do poboru opłat wskazaną przez siebie metodą (taką jak karta kredytowa) z tytułu odnośnych opłat subskrypcyjnych, opłat za użytkowanie lub za nadwyżki, a także wszelkich należnych podatków i prowizji. Takie upoważnienie zachowuje ważność do końca Okresu subskrypcji i ewentualnego Okresu odnowienia lub do czasu anulowania przez Klienta wszystkich jego subskrypcji.
 3. W razie przekroczenia przez Klienta limitów użytkowania przewidzianych w jego Taryfie, zostanie ona automatycznie podwyższona do kolejnego najwyższego poziomu, a Klient w sposób wyraźny przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że będzie ponosić opłaty z tytułu podwyższonej Taryfy. Żadne opłaty ani prowizje z tytułu podwyższenia nie podlegają zwrotowi, nawet jeśli Klient nie wykorzystał w pełni limitu użytkowania określonego odpowiednią Taryfą.
 4. 8.3   Podatki. Opłaty pobierane przez HelloSign nie uwzględniają żadnych podatków, a Klient musi sam zapłacić wszelkie właściwe podatki od sprzedaży, użytkowania, wartości dodanej (VAT), towarów i usług, akcyzowy, pobierany u źródła lub podobne podatki bądź składki, czy to krajowe, czy zagraniczne, inne niż podatki oparte na dochodzie HelloSign. Klient nie będzie odliczać żadnych należnych podatków od płatności dokonywanych na rzecz HelloSign, chyba że będzie tego wymagać prawo. W przypadku, gdy takie odliczenie jest wymagane przez prawo, Klient odpowiednio zwiększa należną kwotę, tak aby po dokonaniu wszelkich niezbędnych odliczeń i potrąceń HelloSign otrzymał i zachował kwotę (wolną od wszelkich takich zobowiązań) równą kwocie, którą otrzymałby, gdyby nie dokonano żadnych takich odliczeń ani potrąceń.
 5. 8.4   Automatyczne odnowienia i Okresy próbne. JEŻELI TWOJE KONTO MA WŁĄCZONE USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA LUB KORZYSTASZ Z OKRESU PRÓBNEGO I OKREŚLONA ZOSTAŁA JUŻ METODA PŁATNOŚCI NA RZECZ HELLOSIGN ZA USŁUGI, HELLOSIGN MOŻE AUTOMATYCZNIE DOKONAĆ OBCIĄŻENIA NA KONIEC OKRESU PRÓBNEGO LUB Z TYTUŁU ODNOWIENIA, O ILE NIE POWIADOMISZ HELLOSIGN O ZAMIARZE ANULOWANIA SUBSKRYPCJI.
 6. 8.5   Zamówienia. Klient zgadza się płacić wszystkie należne kwoty, w tym z tytułu opłat cyklicznych, nie domagając się przy tym zamówień ani odniesień do numerów zamówień. Jeśli wymagane jest zamówienie, Klient bezzwłocznie powiadamia HelloSign co najmniej trzydzieści (30) dni przed terminem, w którym będzie ono wymagane. W takiej sytuacji strony będą współpracować w dobrej wierze w zakresie realizacji procesu rozliczeniowego obejmującego odniesienia do takich numerów zamówień. Klient zgadza się, że wszelkie zamówienia służą jedynie do celów administracyjnych oraz że wszelkie warunki nieadministracyjne (w tym m.in. warunki prawne, dotyczące bezpieczeństwa, prywatności lub finansowe) zawarte w zamówieniach nie mają zastosowania do zakupu ani użytkowania usług HelloSign.
 7. 8.6   Brak zwrotu kosztów. Opłaty subskrypcyjne oraz opłaty za użytkowanie i za nadwyżki (oraz wszelkie inne opłaty związane z usługami, w tym podwyższone opłaty subskrypcyjne związane ze zmianą taryfy na wyższą) nie podlegają zwrotowi ani potrąceniu, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Subskrypcje HelloSign mogą zostać anulowane, a takie anulowanie wchodzi w życie z końcem aktualnego okresu subskrypcji (jeśli np. posiadasz płatną subskrypcję miesięczną, anulowanie wejdzie w życie w kolejnym miesiącu, jeśli jednak posiadasz płatną subskrypcję roczną, anulowanie wejdzie w życie w kolejnym roku). Po wejściu w życie anulowania, przeniesiemy Cię do taryfy bezpłatnej i utracisz wszystkie funkcje i możliwości związane z subskrypcją. W przypadku nieuiszczania opłat subskrypcyjnych w terminie, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Cię lub do usunięcia funkcji związanych z subskrypcją.
 1. 8.7   Nieterminowe płatności i koszty windykacji. Nieterminowe płatności mogą podlegać opłacie serwisowej równej albo 1,5% kwoty należnej miesięcznie albo maksymalnej kwocie dopuszczonej prawem, zależnie od tego, która z tych kwot jest niższa. Zgadzasz się zwrócić na rzecz HelloSign wszelkie koszty i wydatki poniesione przez HelloSign w celu odzyskania płatności, które nie zostały terminowo uregulowane. Kwoty należne HelloSign nie podlegają potrąceniu ani kompensacie w stosunku do żadnych kwot należnych Tobie z jakichkolwiek względów.

9    Okres obowiązywania i odstąpienie od Warunków

 1. 9.1  Okres obowiązywania.   Niniejsze Warunki obowiązują do czasu wygaśnięcia wszystkich Warunków subskrypcji dotyczących Usług HelloSign lub ich wyłączenia w sposób wyraźnie dopuszczony w niniejszym dokumencie.
 2. 9.2   Okres subskrypcji i odnowienia. Klient zobowiązuje się do uiszczania należnych opłat za cały Okres subskrypcji. Klient nie może anulować ani zakończyć Okresu subskrypcji, o ile nie jest to w sposób wyraźny dopuszczone w pkt 9.4 (Wypowiedzenie z podaniem przyczyny). W przypadku, gdy we właściwym zamówieniu nie podano daty rozpoczęcia subskrypcji, subskrypcja rozpoczyna się z chwilą, gdy Klient po raz pierwszy uzyskuje dostęp do właściwej usługi HelloSign. Każdy Okres subskrypcji podlega automatycznemu odnowieniu na dodatkowe kolejne okresy równe pierwszemu okresowi (np. w przypadku gdy Klient posiada subskrypcję roczną, wówczas zostanie ona odnowiona na okres dodatkowych 12 miesięcy, w przypadku gdy Klient posiada subskrypcję miesięczną, wówczas będzie ona przedłużana na kolejne okresy miesięczne), chyba że: (i) we właściwym zamówieniu określono inaczej; lub (ii) jedna ze stron przekaże drugiej pisemne zawiadomienie o nieodnowieniu subskrypcji co najmniej trzydzieści (30) dni przed końcem aktualnego Okresu subskrypcji. Ceny za odnowienie Okresu subskrypcji, nowe zamówienie lub zmiany w zamówieniu odpowiadają obowiązującym w danym momencie stawkom HelloSign.
 3. 9.3   Zawieszenie Usługi. HelloSign może zawiesić dostęp Klienta do Usług HelloSign w przypadku, gdy: (i) upłynął termin płatności za konto Klienta; lub (ii) Klient przekroczył przysługujące mu przydziały/limity korzystania z usługi. HelloSign może również zawiesić dostęp Klienta do Usług HelloSign lub usunąć Dane Klienta, w przypadku, gdy stwierdzi, że: (a) Klient naruszył jakąkolwiek część niniejszych Warunków lub (b) zawieszenie jest niezbędne dla zapobieżenia szkodom lub odpowiedzialności wobec innych klientów lub stron trzecich bądź w celu zachowania bezpieczeństwa, stabilności, dostępności lub integralności Usługi HelloSign. HelloSign nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu podjęcia działań dopuszczonych powyżej. Dla uniknięcia wątpliwości, Klient nadal odpowiada za uiszczanie opłat w ewentualnym okresie zawieszenia na mocy niniejszego pkt 9.3. Niemniej, o ile niniejsze Warunki nie zostały wypowiedziane, HelloSign będzie współpracować z klientem w celu bezzwłocznego przywrócenia dostępu do Usługi HelloSign po ustaleniu przez nas, że Klient skorygował naruszenie prowadzące do zawieszenia.
 4. 9.4   Wypowiedzenie z podaniem przyczyny. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze Warunki, włącznie z każdym powiązanym zamówieniem, w przypadku, gdy druga strona: (i) nie skoryguje jakiegokolwiek istotnego naruszenia niniejszych Warunków (w tym w przypadku nieuiszczenia opłat niebędących przedmiotem sporu) w ciągu trzydziestu (30) dni po przekazaniu pisemnego zawiadomienia o takim naruszeniu; (ii) zaprzestanie działalności, nie pozostawiając następcy prawnego; lub (iii) o ile zezwalają na to właściwe przepisy, ubiega się o ochronę w drodze postępowania upadłościowego, postępowania w sprawie przejęcia zarządu, umowy powierniczej, układu z wierzycielami, ugody lub podobnego postępowania, bądź w przypadku wszczęcia któregokolwiek z tych postępowań wobec takiej strony (o ile nie zostanie ono umorzone w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od wszczęcia).
 5. 9.5   Skutki wypowiedzenia. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków lub zamówienia: (i) prawa licencyjne przysługujące Klientowi wygasają i musi on bezzwłocznie: (a) zaprzestać korzystania z odnośnej Usługi HelloSign; (b) usunąć (lub, na żądanie HelloSign, zwrócić) wszelkie kopie jakiegokolwiek kodu, dokumentacji, haseł lub kodów dostępu HelloSign oraz wszelkie inne Informacje Poufne HelloSign znajdujące się w posiadaniu Klienta, w jego pieczy lub pod jego kontrolą; oraz (ii) przysługujące Klientowi prawo dostępu do jakichkolwiek Danych Klienta w odpowiedniej Usłudze HelloSign wygasa, a HelloSign może usunąć Dane Klienta w dowolnym terminie po upływie 30 dni od daty wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia niniejszych warunków przez HelloSign z podaniem przyczyny, zgodnie z pkt 9.4 (Wypowiedzenie z podaniem przyczyny), wszelkie płatności z tytułu pozostałego Okresu subskrypcji stają się wymagalne i muszą zostać bezzwłocznie uiszczone przez Klienta. Z wyjątkiem okoliczności, w których niniejsze Warunki przewidują wyłączny środek naprawczy, wszystkie środki naprawcze przysługujące na mocy niniejszych Warunków, w tym wypowiedzenie lub zawieszenie, stosuje się łącznie i nie wykluczają one żadnych innych praw bądź środków naprawczych, które mogą przysługiwać danej stronie.
 6. 9.6   Warunki obowiązujące po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu. Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków w mocy pozostają nadal następujące punkty: 3 (Rejestracja i użytkowanie konta); 4.2 (Ogólne ograniczenia); 4.3 (Wersje Beta i Subskrypcje na dostęp bezpłatny); 5 (Własność i informacje zwrotne); 8 (Warunki płatności); 9 (Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy); 11 (Gwarancje i wyłączenia); 12 (Obowiązek zabezpieczenia odszkodowawczego); 13 (Ograniczenia odpowiedzialności); 14 (Produkty stron trzecich i integracja); oraz 15 (Postanowienia ogólne).

10     Informacje Poufne

 • 10.1  Informacje Poufne „Informacje Poufne” oznaczają (a) w odniesieniu do HelloSign, Usługi HelloSign i Dokumentację; (b) w odniesieniu do Klienta, Dane Klienta; (c) wszelkie inne informacje danej strony przekazywane w formie pisemnej lub ustnej, określone jako poufne lub zastrzeżone w chwili ich ujawnienia (oraz, w przypadku przekazania ich ustnie, podsumowane na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni od pierwszego przekazania i doręczone odbiorcy), lub takie, które ze względu na ich charakter odbiorca powinien w sposób oczywisty uznać za informacje poufne strony ujawniającej; a także (d) szczegółowe postanowienia niniejszych Warunków oraz wszelkie poprawki lub załączniki do nich, w stosunkach między stronami.
 • 10.2 Zobowiązanie do zachowania poufności. Każda strona (jako strona otrzymująca) ma obowiązek: (i) zachowania w poufności i nieujawniania Informacji Poufnych drugiej strony stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez niniejsze Warunki; oraz (ii) wykorzystywania Informacji Poufnych drugiej strony tylko do wypełniania swoich zobowiązań i wykonywania swoich uprawnień wynikających z niniejszych Warunków. Każda strona może udostępniać Informacje Poufne drugiej strony pracownikom, przedstawicielom i wykonawcom swoim oraz swoich Podmiotów stowarzyszonych, mającym uzasadnioną potrzebę posiadania takich informacji (co, w odniesieniu do HelloSign, obejmuje świadczenie Usług oraz udostępnianie podwykonawcom, o których mowa w niniejszym dokumencie), z zastrzeżeniem, że taka strona pozostaje odpowiedzialna za przestrzeganie przez takich odbiorców postanowień pkt. 10 oraz że tacy odbiorcy związani są zobowiązaniami do zachowania poufności nie mniej rygorystycznymi niż niniejsze Warunki.
 • 10.3 Wyłączenia. Niniejsze zobowiązania do zachowania poufności nie mają zastosowania do (a Informacje Poufne nie obejmują) żadnych informacji, które: (i) są lub staną się znane publicznie bez winy strony otrzymującej; (ii) były znane stronie otrzymującej przed otrzymaniem przez nią Informacji Poufnych; (iii) zostaną w sposób zgodny z prawem otrzymane przez stronę otrzymującą od strony trzeciej, bez naruszenia żadnego zobowiązania do zachowania poufności; lub (iv) zostały niezależnie opracowane przez stronę otrzymującą, bez wykorzystania Informacji Poufnych strony ujawniającej. Strona może również ujawnić Informacje Poufne drugiej strony w zakresie wymaganym na mocy przepisów prawa lub nakazu sądowego, pod warunkiem przekazania uprzedniego zawiadomienia (o ile jest dopuszczalne przez prawo) i współpracy we wszelkich wysiłkach podejmowanych przez drugą stronę w celu zapewnienia poufnego traktowania tych informacji.
 • 10.4 Środki naprawcze. Strony przyjmują do wiadomości, że ujawnienie Informacji Poufnych może powodować istotne szkody, w przypadku których samo odszkodowanie może nie być wystarczającym środkiem naprawczym, a zatem w razie naruszenia niniejszego pkt. 10 każdej stronie przysługuje prawo do ubiegania się o odpowiednie godziwe zadośćuczynienie oprócz wszelkich innych środków naprawczych, które mogą przysługiwać jej zgodnie z prawem.

11   Gwarancje i wyłączenia.

WSZELKIE USŁUGI, DOKUMENTACJA I WITRYNY INTERNETOWE HELLOSIGN SĄ UDOSTĘPNIANE W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SIĘ AKTUALNIE ZNAJDUJĄ I ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI. ANI HELLOSIGN, ANI JEGO DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH CZY INNYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU BĄDŹ NIENARUSZANIA ŻADNYCH PRAW ANI PRZEPISÓW. HELLOSIGN NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE USŁUGA HELLOSIGN SPEŁNI WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA KLIENTA, ŻE DANE KLIENTA BĘDĄ PRECYZYJNE, KOMPLETNE LUB ZACHOWANE BEZ STRATY BĄDŹ ŻE USŁUGA HELLOSIGN BĘDZIE UDOSTĘPNIANA TERMINOWO, W SPOSÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW. HELLOSIGN NIE GWARANTUJE, ŻE ZABEZPIECZENIA BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW ORAZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUPRAWNIONY DOSTĘP MAJĄCY MIEJSCE POZA JEGO ROZSĄDNĄ KONTROLĄ. HELLOSIGN NIE ODPOWIADA W ŻADEN SPOSÓB ZA ŻADNE OBIEKTY KLIENTA, DANE KLIENTA, PRODUKTY STRON TRZECICH, TREŚCI STRON TRZECICH BĄDŹ USŁUGI INNE NIŻ USŁUGI HELLOSIGN (W TYM ZA ŻADNE OPÓŹNIENIA, ZAKŁÓCENIA, BŁĘDY PRZESYŁU, NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I INNE PROBLEMY SPOWODOWANE PRZEZ POWYŻSZE), ZA GROMADZENIE LUB WYKORZYSTANIE I UJAWNIANIE DANYCH KLIENTA DOPUSZCZONE NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW. WYŁĄCZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM PKT. 11 MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO. KLIENTOWI I ODWIEDZAJĄCYM WITRYNĘ MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA USTAWOWE, JEDNAK WSZELKIE EWENTUALNE GWARANCJE USTAWOWE WYMAGANE NA MOCY WŁAŚCIWEGO PRAWA OGRANICZAJĄ SIĘ DO NAJKRÓTSZEGO OKRESU I NAJSZERSZEGO ZAKRESU DOPUSZCZANEGO PRZEZ PRAWO.

12   OBOWIĄZEK ZABEZPIECZENIA ODSZKODOWAWCZEGO

 1. 12.1   Klient zobowiązuje się udzielić HelloSign, naszym podmiotom powiązanym, członkom kadry kierowniczej, dyrektorom, pracownikom, dostawcom, konsultantom i przedstawicielom zabezpieczenia odszkodowawczego na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich, odpowiedzialności prawnej, szkód i kosztów (w tym m.in. kosztów obsługi prawnej), odpowiednio do sytuacji, spowodowanych lub związanych z: (a) dostępem Klienta do Witryny i korzystaniem z niej przez Klienta; (b) naruszeniem niniejszych Warunków przez Klienta lub jego Upoważnionych Użytkowników, odpowiednio do sytuacji; (c) naruszeniem przez Klienta praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw dowolnej osoby lub dowolnego podmiotu; (d) charakterem i zawartością wszystkich Danych Klienta przetwarzanych przez HelloSign; (e) uwierzytelnieniem przez Klienta użytkowników końcowych, uczestników lub sygnatariuszy, lub (f) jakimikolwiek produktami lub usługami zakupionymi lub uzyskanymi przez Klienta.
 2. 12.2   HelloSign zastrzega sobie wyłączne prawo do zawierania ugód i porozumień kompromisowych oraz dokonywania płatności, bez uprzedniej zgody Klienta, w związku z wszelkimi wniesionymi wobec nas roszczeniami lub przyczynami wniesionych wobec nas powództw. HelloSign zastrzega sobie prawo przejęcia, na koszt Klienta, wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, w związku z którą Klient ma obowiązek udzielić HelloSign zabezpieczenia odszkodowawczego, a Klient zgadza się współpracować z nami w obronie przed takimi roszczeniami. Klient zgadza się nie zawierać żadnych porozumień w żadnej sprawie, w której wskazano nas jako stronę pozwaną i/lub w związku z którą Klient ma obowiązek udzielenia zabezpieczenia odszkodowawczego, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. HelloSign podejmie zasadne wysiłki, aby powiadomić Klienta o wszelkich takich roszczeniach, pozwach lub postępowaniach, gdy poweźmie o nich wiadomość.

13    OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. 13.1   Wyłączenie szkód wynikowych. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY PRAWA WŁAŚCIWEGO, HELLOSIGN ANI JEGO DOSTAWCY W ŻADNYM RAZIE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB NIEPRECYZYJNYCH DANYCH, ZABURZENIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY DOCHODÓW, KOSZTÓW OPÓŹNIENIA, USZCZERBKU NA REPUTACJI ANI ŻADNYCH SZKÓD POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, WYPADKOWYCH, SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KONIECZNOŚCI ZASTĄPIENIA LUB Z OCZEKIWANIA REALIZACJI UMOWY BĄDŹ SZKÓD WYNIKOWYCH JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI POWIADOMIONO ICH Z WYPRZEDZENIEM O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
 2. 13.2   Ograniczenie kwoty odszkodowań. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HELLOSIGN I JEGO DOSTAWCÓW NIE PRZEKRACZA ŁĄCZNEJ KWOTY FAKTYCZNIE UISZCZONEJ PRZEZ KLIENTA NA RZECZ HELLOSIGN Z TYTUŁU ODNOŚNEJ USŁUGI HELLOSIGN LUB POWIĄZANYCH USŁUG W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH WYSTĄPIENIE Z ROSZCZENIEM. W PRZYPADKU SUBSKRYPCJI NA DOSTĘP BEZPŁATNY LUB WERSJI BETA, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HELLOSIGN NIE PRZEKRACZA ŁĄCZNEJ KWOTY PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (50 USD).
 3. 13.3   Wyjątki. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE, ŻADNE Z OGRANICZEŃ PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZYM PKT. 13 NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻADNEJ ZE STRON ZA OSZUSTWO, ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA W ZAKRESIE, W JAKIM SPOWODOWANE SĄ ZANIEDBANIEM DANEJ STRONY. PONADTO PRZEPISY W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH MOGĄ NIE DOPUSZCZAĆ NIEKTÓRYCH Z OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZYM PKT. 13. W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE KTÓRYKOLWIEK Z TYCH PRZEPISÓW MA ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NINIEJSZY PKT. 13 STOSUJE SIĘ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRAWEM.
 4. 13.4   Niespełnienie zasadniczego założenia środków naprawczych. KAŻDA ZE STRON PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZY PKT. 13 STANOWI FUNDAMENT POROZUMIENIA MIĘDZY NIMI I OKREŚLA ZASADNY PODZIAŁU RYZYKA MIĘDZY STRONAMI ORAZ ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ PO WYGAŚNIĘCIU POZOSTAŁYCH WARUNKÓW I MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ROSZCZEŃ SPOWODOWANYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, DOWOLNĄ USŁUGĄ HELLOSIGN LUB DOWOLNYMI USŁUGAMI POWIĄZANYMI, NIEZALEŻNIE OD RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWA, DELIKTOWA, NA ZASADZIE RYZYKA LUB INNA), NAWET W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE KTÓRYKOLWIEK OGRANICZONY ŚRODEK NAPRAWCZY PRZEWIDZIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH NIE SPEŁNIŁ SWOJEGO ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA.

14    Produkty i treści stron trzecich.

HelloSign może udostępniać, lub strony trzecie mogą udostępniać, łącza do witryn internetowych, usług lub zasobów innych stron trzecich, pozostających poza naszą kontrolą. HelloSign nie odpowiada za takie produkty lub treści stron trzecich. HelloSign nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących jakości, adekwatności, funkcjonalności lub legalności żadnych produktów ani treści stron trzecich, do których mogły zostać udostępnione łącza, a Ty niniejszym zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec nas z tytułu takich produktów lub treści. Klient przyjmuje do wiadomości, że HelloSign nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód dowolnego rodzaju, poniesionych w wyniku takich działań lub w wyniku obecności takich produktów lub treści stron trzecich.

15 Postanowienia ogólne.

 1. 15.1   Cesja. Niniejsze Warunki są wiążące dla dopuszczonych następców prawnych i cesjonariuszy każdej ze stron i obowiązują z korzyścią dla nich. Żadna ze stron nie może dokonać cesji niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z tym że HelloSign może dokonać cesji niniejszych Warunków bez zgody na rzecz Podmiotu powiązanego lub w związku z połączeniem, reorganizacją, nabyciem lub innym przeniesieniem całości lub zasadniczej części swoich aktywów lub papierów wartościowych uprawniających do głosowania. Każda próba przeniesienia lub dokonania cesji niniejszych Warunków w sposób inny niż wyraźnie dopuszczony w niniejszym pkt. 15.1 jest nieważna.
 2. 15.2   Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia lub komunikaty przekazywane na mocy niniejszych Warunków muszą mieć formę pisemną. Klient ma obowiązek przesyłać wszelkie powiadomienia na mocy niniejszych Warunków (w tym powiadomienia o naruszeniach) do HelloSign w języku angielskim, na adres contractnotices@dropbox.com, dodając w temacie wiadomości „Attention: Legal Department”. HelloSign może przesyłać powiadomienia na adresy e-mail związane z kontem Klienta lub, według uznania HelloSign, na ostatni znany adres pocztowy Klienta. HelloSign może również przekazywać powiadomienia robocze dotyczące Usługi HelloSign lub inne powiadomienia biznesowe przez umieszczenie powiadomienia w widoczny sposób w witrynie internetowej HelloSign lub w Usłudze HelloSign. Każda ze stron zgadza się na otrzymywanie powiadomień elektronicznych. HelloSign nie ponosi odpowiedzialności za żadne automatyczne filtrowanie wiadomości e-mail przez Klienta lub jego dostawcę usług sieciowych.
 3. 15.3   Publikacja. O ile nie określono inaczej w odpowiednim Zamówieniu, HelloSign może wykorzystywać nazwę, logo i oznaczenia Klienta w celu identyfikowania go jako klienta HelloSign w witrynie internetowej HelloSign i w innych materiałach marketingowych.
 4. 15.4   Podwykonawcy. HelloSign może korzystać z usług podwykonawców i zezwalać im na korzystanie z praw przysługujących HelloSign w celu świadczenia Usługi HelloSign i powiązanych usług. Do tych podwykonawców mogą zaliczać się np. dostawcy usług hostingu i poczty elektronicznej, z których korzysta HelloSign. Z zastrzeżeniem jednak wszystkich niniejszych Warunków, HelloSign pozostaje odpowiedzialny za: (i) przestrzeganie niniejszych Warunków przez podwykonawców; oraz (ii) ogólną efektywność Usług HelloSign, o ile i w stopniu, w jakim jest to wymagane na mocy niniejszych Warunków.
 5. 15.5   Wezwania do stawiennictwa. Żaden z niniejszych Warunków nie uniemożliwia HelloSign ujawniania Danych Klienta w zakresie wymaganym przez prawo, wezwania do stawiennictwa lub nakazy sądowe, lecz HelloSign podejmie w dobrej wierze wysiłki w celu powiadomienia o tym Klienta, o ile będzie to dopuszczalne.
 6. 15.6   Niezależne umawiające się strony. Strony niniejszych Warunków są niezależne i niniejsze Warunki nie skutkują powstaniem spółki osobowej, joint venture, stosunku pracy, franczyzy lub przedstawicielstwa. Żadna ze stron nie jest uprawniona do nakładania na drugą wiążących zobowiązań ani do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony bez jej uprzedniej pisemnej zgody. Podmioty niebędące stronami niniejszych Warunków nie mogą z nich korzystać ani ich egzekwować. Żadna strona trzecia nie jest beneficjentem niniejszych Warunków. Klient nie może składać wobec żadnych podmiotów oświadczeń, z których wynikałoby, że jest przedstawicielem HelloSign lub jest w inny sposób upoważniony do nakładania na HelloSign wiążących zobowiązań ani podejmowania zobowiązań w jego imieniu w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody HelloSign.
 7. 15.7   Siła wyższa. Żadna ze stron nie odpowiada za żadne opóźnienie lub uchybienie w zakresie wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszych Warunków (z wyjątkiem obowiązków płatniczych), jeśli opóźnienie lub uchybienie wynika z przyczyn poza jej rozsądną kontrolą, takich jak strajk, blokada, działania wojenne, akt terroru, zamieszki, klęska żywiołowa, awaria lub ograniczona sprawność sieci lub usług energetycznych, telekomunikacyjnych lub przesyłu danych, bądź działania rządu.
 8. 15.8   Kontrola eksportu. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi HelloSign, jego dokumentacja, witryna internetowa i wszystkie powiązane produkty, informacje, technologia i oprogramowanie podlegają przepisom ustawowym i wykonawczym Stanów Zjednoczonych dotyczącym kontroli eksportu (w tym m.in. Ustawie o administrowaniu eksportem, przepisom w sprawie sankcji Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”) Departamentu Skarbu) oraz podobnym przepisom w innych jurysdykcjach. Klient odpowiada za uzyskanie wszelkich pozwoleń na eksport lub import wymaganych do korzystania z Usług HelloSign. Klient zapewnia i oświadcza, że on, jego Podmioty powiązane i jego Upoważnieni Użytkownicy nie figurują w żadnym z prowadzonych przez rząd amerykański wykazów podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami ani nie mają siedziby w kraju (lub nie są obywatelem kraju), na który rząd amerykański nałożył embargo bądź który rząd amerykański uznał za kraj „wspierający terroryzm”. Klient nie może uzyskiwać dostępu do Usługi HelloSign ani korzystać z niej w sposób naruszający jakiekolwiek amerykańskie embargo, zakaz lub ograniczenie eksportu.
 9. 15.9   OBOWIĄZKOWY ARBITRAŻ; ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH. JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, DODATKOWO ZGADZASZ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWEGO ARBITRAŻU:
 10.      Zgoda obu stron na arbitraż. Ty i HelloSign zgadzacie się rozstrzygać wszelkie roszczenia związane z niniejszymi Warunkami lub Usługami w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej w punkcie dotyczącym wyjątków od zgody na arbitraż. Obejmuje to spory wynikające z interpretacji lub związane z interpretacją lub zastosowaniem niniejszego punktu dotyczącego obowiązkowego arbitrażu, w tym jego wykonalności, odwołalności lub ważności.
 11.      Rezygnacja z arbitrażu. Możesz odmówić zgody na arbitraż w terminie 30 dni od pierwszej rejestracji Twojego konta, kontaktując się z nami pod adresem arbitrationoptout@hellosign.com.
 12.      Procedury i opłaty arbitrażowe. Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association – AAA) będzie prowadziło postępowanie arbitrażowe na podstawie zasad arbitrażu handlowego oraz procedur uzupełniających dotyczących sporów konsumenckich, przyjętych przez AAA. Arbitraż będzie miał miejsce w hrabstwie Stanów Zjednoczonych, w którym mieszkasz lub pracujesz, w San Francisco (Kalifornia), lub w innym miejscu, które uzgodnimy. Wszystkie opłaty arbitrażowe podlegają regułom AAA.
 13.      Wyjątki od zgody na arbitraż. Zarówno Ty, jak i HelloSign możecie dochodzić roszczeń (jeżeli się kwalifikują) w sądzie ds. drobnych roszczeń w hrabstwie San Francisco w stanie Kalifornia lub w hrabstwie Stanów Zjednoczonych, w którym mieszkasz lub pracujesz. Każda ze stron może wnieść pozew wyłącznie w celu zabezpieczenia roszczeń w drodze sądowego nakazu zaprzestania nieuprawnionego używania lub nadużywania Usług albo naruszenia własności intelektualnej (np. znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub praw patentowych) bez wcześniejszego angażowania się w arbitraż lub nieformalną procedurę rozstrzygania sporów opisaną powyżej. Jeżeli zgoda na arbitraż nie ma zastosowania do Ciebie lub Twojego roszczenia, zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję sądów stanowych i federalnych w San Francisco w stanie Kalifornia w celu rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.
 14.      ZAKAZ POZWÓW ZBIOROWYCH. Spory z nami możesz rozstrzygać tylko indywidualnie i nie możesz wnieść skargi jako powód lub członek grupy składającej pozew zbiorowy, skonsolidowany lub reprezentowany. Arbitraże zbiorowe, pozwy zbiorowe, działania prawnicze reprezentujące interes zbiorowy i konsolidacja z innymi arbitrażami są niedozwolone. Jeśli niniejszy akapit zostanie uznany za niewykonalny, cała treść niniejszego punktu dotyczącego obowiązkowego arbitrażu zostanie uznana za nieważną.
 15. 15.10   Poprawki; zrzeczenia się praw. Wszelkie zmiany lub poprawki w niniejszych Warunkach muszą mieć formę pisemną i być zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron. Jeżeli jednak HelloSign zmodyfikuje niniejsze Warunki lub jakiekolwiek odnośne Szczególne warunki świadczenia usługi w Okresie subskrypcji Klienta, zmieniona wersja wejdzie w życie wraz z kolejnym odnowieniem Okresu subskrypcji Klienta. Ponadto: (a) w przypadku wprowadzenia przez HelloSign nowych produktów lub opcjonalnych funkcji wymagających akceptacji nowych warunków, takie warunki wejdą w życie z chwilą akceptacji przez Klienta lub użycia przez niego takiego produktu lub opcji; (b) zmiany wszelkich warunków wchodzą w życie natychmiast w przypadku Subskrypcji na dostęp bezpłatny; oraz (c) w czasie trwania Okresu subskrypcji HelloSign może co pewien czas aktualizować swoją stronę dotyczącą bezpieczeństwa, Politykę prywatności, Zasady dopuszczalnego użytkowania i Szczególne warunki świadczenia usługi w sposób odzwierciedlający udoskonalenia procesów lub zmieniające się praktyki, a zmiany takie wchodzą w życie trzydzieści (30) dni od daty publikacji, o ile nie ograniczają one w sposób istotny praw Klienta ani nie nakładają na niego istotnych dodatkowych zobowiązań w czasie trwania Okresu subskrypcji. Dokumentacja HelloSign jest dostępna online i stale rozwijana i poprawiana, w związku z czym w czasie trwania Okresu subskrypcji HelloSign może aktualizować dokumentację w sposób odzwierciedlający najlepsze praktyki w odniesieniu do Usługi HelloSign, pod warunkiem, że takie zmiany nie ograniczają w sposób istotny praw Klienta ani nie nakładają na niego istotnych dodatkowych zobowiązań. W razie sprzeczności między niniejszymi Warunkami a jakimkolwiek zamówieniem, niniejsze Warunki mają pierwszeństwo, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Żadne działania ani uchybienia w zakresie egzekwowania praw wynikających z niniejszych Warunków nie oznaczają zrzeczenia się jakichkolwiek praw. Zrzeczenie się musi mieć formę pisemną i być zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela zrzekającej się strony. Zrzeczenie się przez Ciebie lub przez HelloSign praw w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się praw w odniesieniu do jakiegokolwiek innego naruszenia. W przypadku, gdy jedna ze stron niniejszych Warunków nie domaga się ścisłego wywiązania się z któregokolwiek z niniejszych Warunków, nie oznacza to zrzeczenia się przez taką stronę prawa do domagania się ścisłego wywiązania się z niego w przyszłości, a także nie interpretuje się tego jako zmiany niniejszych Warunków.
 16. 15.11   Klauzula salwatoryjna. W przypadku stwierdzenia przez sąd właściwej jurysdykcji, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest niewykonalne lub nieważne, stosowanie takiego postanowienia ogranicza się do minimalnego niezbędnego zakresu, tak aby niniejsze Warunki mogły w pozostałej części zachować ważność.
 17. 15.12   Brak praw stron trzecich. Żaden z niniejszych Warunków nie daje żadnej stronie trzeciej prawa do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków. Klient przyjmuje do wiadomości, że każde Zamówienie pozwala jedynie na użytkowanie przez podmioty prawne lub na rzecz podmiotów prawnych, które wskazano w Zamówieniach jako Klienta, nie zaś na użytkowanie przez jakiekolwiek Podmioty powiązane Klienta lub na ich rzecz.
 18. 15.13   Całość Umowy. Niniejsze Warunki stanowią całe i wyłącznie porozumienie między stronami w odniesieniu do kwestii regulowanych niniejszymi Warunkami. Zastępują one wszystkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty, propozycje i oświadczenia ustne lub pisemne odnoszące się do Usługi HelloSign lub jakichkolwiek innych kwestii regulowanych niniejszymi Warunkami. Do niniejszych Warunków nie ma zastosowania Konwencja ONZ o umowach sprzedaży towarów. Wszelkie warunki przedstawione przez Klienta (w tym w ramach jakiegokolwiek zamówienia lub innego formularza biznesowego używanego przez Klienta) służą jedynie do celów administracyjnych i nie wywołują skutku prawnego.
 19. 15.14   Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsze Warunki interpretuje się i egzekwuje we wszystkich względach zgodnie z prawem lokalnym stanu Kalifornia, USA, bez uwzględnienia jego stanowiących inaczej norm kolizyjnych. Strony uznają wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądu federalnego lub stanowego odpowiedniej jurysdykcji, mającego siedzibę w San Francisco, Kalifornia, USA.
 20. 15.15   Język i tłumaczenia. HelloSign może udostępniać tłumaczenia niniejszych Warunków lub innych warunków i zasad. Tłumaczenia udostępnia się w celach informacyjnych i w razie niezgodności lub sprzeczności między tłumaczeniem a wersją angielską, obowiązująca jest wersja angielska.